Hopp til hovedinnhold

Hvordan er det å komme som ny til Norge?

IMDi har ansvaret for livshendelsen “Ny i Norge”. Med hjelp fra Halogen og Rambøll startet de dette arbeidet med å hente inn innsikt fra brukerne selv og visualisere opplevelsene gjennom brukerreiser.

Å komme som ny til Norge innebærer møter med en rekke offentlige tjenester, krav og prosesser. Det er nå gjort en omfattende kartlegging av hvordan dette oppleves av innvandrere og flyktninger. Målet var å samle brukernes erfaringer og opplevelser knyttet til møtene med de offentlige systemene i Norge og å identifisere hvilke behov som må ivaretas for å skape sammenhengende og brukervennlige tjenester.

Kartleggingen er basert på i 274 intervjuer med seks målgrupper: overføringsflyktninger, voksne asylsøkere, enslige mindreårige asylsøkere, barn som har innvandret sammen med familie, familieinnvandrere og arbeidssøkere med innvandrerbakgrunn.

Brukerreisen fra ankomst til hverdagsliv

Informasjonsmangel, prosesser som er vanskelige å forstå og varierende tilbud rundt utdanning og jobb er noe av det som brukerne trekker fram. Noen synes det er vanskelig å finne seg til rette, men mange opplever et godt og meningsfullt hverdagsliv etter noen år i Norge. Basert på disse brukererfaringene utviklet Halogen og Rambøll brukerreiser som illustrerer innvandrernes egne opplevelser av reisen både før og etter ankomst til Norge og fram til de lever et hverdagsliv her.

For oss i IMDi var det veldig viktig å starte livshendelsesarbeidet med å få innsikt i hvordan innvandrerne og flyktningene selv opplever det å komme som ny til Norge. Å få brukeropplevelsene visualisert i brukerreiser har vært et nyttig verktøy for å forstå hvordan utfordringene ser ut fra et brukerperspektiv, og sammenstille dette med utfordringene sett fra tjenestenes perspektiv.

Project manager, IMDi

Tradisjonelt i offentlig forvaltning har kartlegginger vært gjort med utgangspunkt i forvaltningens ståsted og organisering. At IMDi valgte å bruke designmetodikk og starte arbeidet med å ta utgangspunkt i brukernes opplevelser, bidro til å tydeliggjøre nye perspektiver og identifisere faktiske behov, for eksempel for samordning mellom tjenester fra ulike offentlige aktører.

Designmetode avdekket viktig innsikt

Samtalene med innvandrerne og flyktningene ga innsikt i både utfordringer, muligheter, brudd og hvor det er variasjoner, f.eks. mellom kommuner og ulike tilbud. Designmetodikken bygger på at vi ser opplevelsene fra brukernes ståsted, og avdekker f.eks. at brukerne ikke nødvendigvis har noe forhold til hvilken offentlig myndighet det er som utøver de ulike tjenestene.

Basert på erfaringene de delte med oss, visualiserte vi brukerreiser for hver av målgruppene. I dette prosjektet løste vi det slik at hver brukerreise viser en hovedreise som var den opplevelsen de fleste i målgruppen hadde. Men fordi det også var store variasjoner i noen av opplevelsene, viser også reisene hvor opplevelsene er mer varierte, både i positive og negativ forstand. I tillegg til brukerreisene leverte Halogen og Rambøll også en rapport med mer utdypende presentasjon av funnene.

Inn i kunnskapsgrunnlaget om livshendelsen

Før den endelige leveransen var ferdigstilt presenterte vi også funnene og brukerreisene på et analyseseminar for IMDi og samarbeidspartnerne de har i arbeidet med “Ny i Norge”. Der arbeidet deltakerne videre med utfordringer som var identifiserte i innsiktsarbeidet. IMDi bruker nå innsikten og brukerreisene som ett av flere kunnskapsgrunnlag i sitt arbeid med livshendelsen “Ny i Norge”.

Halogen og Rambøll har nylig presentert innsikten på et webinar der IMDi også presenterte hvordan de jobber med dette videre. Digitaliseringsdirektoratet holdt også et innlegg om det generelle arbeidet med livshendelser og sammenhengende tjenester.

Se opptak fra webinaret

Les rapporten

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser

leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21