Hopp til hovedinnhold

God formidling av FNs klimarapporter

Hvilke behov vil morgendagens brukere av FNs klimarapporter ha?

Miljødirektoratet formidler kunnskap fra FNs klimapanels rapporter til norske brukere. Direktoratet lyste ut et prosjekt for å bli mer treffsikre og nå enda bedre ut til brukerne av rapportene, og Halogen vant oppdraget..

Sammen med vår samarbeidspartner InfoDesignLab, bisto vi direktoratet med å kartlegge hvordan brukerne erfarte dagens formidlingsarbeid, og hvilke behov de vil ha framover.

Illustrasjon som viser klimarapportene, miljødirektoratet og foderling ut til Norge i forskjellige formater.
Halogen og InfoDesignLab har skapt en plattform for mer brukerorientert og tilpasset formidling av FNs klimarapporter. Illustrasjon: Kamilla Maaseide, Halogen

Bedre tilpasning til norske forhold

I forbindelse med lanseringene av FNs klimarapporter har miljødirektoratet blant annet arrangert seminarer og laget kunnskapsoppsummeringer og faktaark på nettsidene.

Gjennom dybdeintervjuer med prioriterte målgrupper ble det klart at Miljødirektoratet har høy tillit hos sitt publikum, og dette danner et solid grunnlag for kommunikasjonsarbeidet. Men det ble også tydelig at flere av målgruppene ikke kjente til den informasjonen som Miljødirektoratet har formidlet, og at flere ønsket informasjon som var bedre tilpasset sin bransje eller norske forhold.

Det var også et uttalt mål å gi prosjektgruppa i direktoratet erfaring med å jobbe brukersentrert og samskapende. Gjennom bruk av av designmetodikk fikk gruppa være med på en samskapende prosess der vi, med utgangspunkt i innsikten fra intervjuene, jobbet fram målbilder for formidlingsarbeidet, prioriterte målgrupper og identifiserte behov, mulighetsrom og ideer for det framtidige formidlingsarbeidet.

«Det har vært lærerikt og interessant å samarbeide med Halogen og InfoDesignLab. De har gjennom sin kompetanse, godt fasiliterte prosesser og fokus på læringsoverføring lagt til rette for at vi kan fortsette å jobbe mot å være mer brukerorienterte i vår formidling av FNs klimapanels rapporter.»

Project manager, The Norwegian Environment Agency

Ønsker å spille andre gode

Basert på denne innsikten utarbeidet Halogen og InfoDesignLab anbefalinger for videre formidlingsarbeid. Blant annet viste innsikten at flere av informantgruppene har rollen som videreformidlere av klimainformasjon, enten internt i egen organisasjon, eller til medlemmer, kunder eller lesere. Denne rollen har et stort potensial.

Miljødirektoratet jobber nå blant annet videre med å tilrettelegge mer av sin formidling av klimarapportene, rettet mot ulike grupper videreformidlere. På den måten kan de nå ut til mange flere, noe som også er i tråd med deres egen strategi om å “spille andre gode”.

Verktøykasse for brukerorienterte kommunikasjonstiltak

For å øke verdien av leveransen og bidra til at Miljødirektoratet kan jobbe videre med brukerinvolvering og samskaping framover, leverte Halogen og InfoDesignLab også en verktøykasse med beskrivelser av verktøy, metoder og maler som formidlingsgruppa fikk kjennskap til gjennom prosessen. Miljødirektoratet skal ta i bruk innsikten og verktøykassa til å utvikle forbedrede eller nye kommunikasjonstiltak som i større grad møter brukernes behov.

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser

leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21