Hopp til hovedinnhold

Nittedal kommune bruker designmetode for å finne nye måter å gi innbyggerne miljøvennlige, fleksible alternativer til privatbil.

Nittedøler er flinke til å ta kollektivt ut av kommunen, og Nittedal har et godt tilbud av buss og tog til stedene rundt. Men innad i dalen er tilbudet dårligere, og mange bruker privatbil for å komme seg til fritidsaktiviteter.

Som følge av Perpetuum mobile - Reis. Nå, et prosjekt finansiert gjennom Stimulab-ordningen, har kommunen iverksatt prosesser som skal lede til at innbyggerne tar i bruk lette, elektriske kjøretøy, som elsykler og små elbiler, i stedet for privatbil. Prosjektet har også resultert i et nettverk av mobilitetsaktører, som for eksempel leverer tjenester for deling av biler og sykler.

Hvis innbyggerne i Nittedal blir enda flinkere til å la bilen stå, vil nemlig noen av gevinstene kunne være bedre livskvalitet, mindre arealbruk til parkeringsplasser, lavere energiforbruk og redusert CO2-utslipp.

Tjenestedesign for å forstå helheten og finne nye ideer

I prosjektets diagnosefase fant prosjektgruppen, som besto av representanter fra Nittedal kommune, konsulenter fra Rambøll og designere fra Halogen, ut at de turene til fritidsaktiviteter gjerne er korte. Dermed kan de utføres med lette kjøretøy som elsykkel, el-lastesykkel og elektrisk sparkesykkel.

Så da er det vel bare å begynne med det, da? Vel, så enkelt er det ikke. Å få til en slik adferdsendring i en befolkning, er krevende. I de påfølgende fasene jobbet prosjektgruppen med å kartlegge innbyggernes individuelle mobilitetsbehov, og skape et rikt bilde av mulighetene som finnes.

Med utgangspunkt i de prioriterte problemstillingene fra diagnosefasen, ble innbyggere fra kommunen invitert til å medvirke i et idéverksted. Sammen med representanter fra kommunen, jobbet innbyggerne fram ideer, og utviklet disse sammen. Alle ideene ble samlet i en idebank.

Med utgangspunkt i idebanken, utarbeidet prosjektgruppen anbefalinger om tiltak knyttet til offentlig transport, fysisk mobilitet og samarbeid mellom ulike mobilitetsaktører.

Styrket kommunens kompetanse

Perpetuum mobile er et prosjekt finansiert gjennom Stimulab. Et mål i ordningen, er å bidra til at offentlige virksomheter lærer mer om og tar i bruk innovative arbeidsmåter - med utgangspunkt i brukerbehov. Gjennom at representantene fra Nittedal kommune var så involvert i prosessen, har de fått erfaring med praktisk bruk av metodikken. Vi arrangerte også en fagdag om brukerorientert tjenestedesign, en ideworkshop med brukermedvirkning (nevnt over) og et inspirasjonsseminar der eksterne aktører ble invitert inn for å gi et bilde av hvilke innovative mobilitetsløsninger som er eller kan bli tilgjengelige for kommunens innbyggere.

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21