Hopp til hovedinnhold

Med design som verktøy har unge voksne i Nord-Norge utviklet ambisiøse forslag til hvordan skape en attraktiv og inkluderende landsdel.

Heia, jeg er ung, ambisiøs, har drømmer og ønsker, men trenger noen som lytter og handler

Sitat fra en av deltagerne i Unge stemmer 2021

I samarbeid med SpareBank 1 Nord-Norge, arrangerte Halogen høsten 2021 tre seminarer for femti unge voksne fra Nord-Norge. Målet var å kartlegge hvilke løsninger de mente kunne bidra til å skape et mer attraktivt og inkluderende Nord-Norge.

Designmetode som verktøy
Med designmetodikk som verktøy har deltakerne tatt tak i utfordringene de ser ved å leve og bo i Nord-Norge. De har deretter utforsket, testet og revidert ideene sine, og resultatene svarer på to hovedutfordringer: Hvordan synliggjøre attraktive arbeidsplasser i regionen, og hvordan skape tilhørighet til det unike nord.

Unge voksnes livskvalitet henger nemlig sammen med muligheten til å delta i arbeidslivet. Likevel mener én av tre unge i Nord-Norge at regionen ikke gir dem gode karrieremuligheter. Videre oppgir én av fire unge at de vil flytte fra landsdelen innen fem år, til tross for at de rapporterer stolthet og glede over å være fra og bo i Nord-Norge.

De unge etterlyser konkrete tiltak som kan snu trenden, og mener løsningene bør knyttes til temaene mobilitet, muligheter og møteplasser.

Knytte folk og steder tettere sammen
En uttalt utfordring med å bo i Nord-Norge er store avstander. Likevel opplever de unge at problemet ligger i infrastrukturen, og at avstandene utgjør en større barriere enn nødvendig. De ønsker sømløse, grønne løsninger på tvers av transportsektoren, og tiltak som reduserer behovet for å forflytte seg.

Å samle lokalt engasjement kan derfor være en løsning. Et fysisk sted for næringsutvikling kan gi et felles arbeidslokale for frilansere, gründere og næringsliv. Videre kan samlingspunktet gi inspirasjon og støtte til å etablere nettverk, og gjøre det mulig å delta på strømmede konferanser fra andre byer. Slik kan de som bor i regionen redusere reiseveien og samles rundt felles interesser.

Et åpnere arbeidsmarked
Mange unge er usikre på karrieremulighetene i nord. De ønsker et arbeidsmarked som synliggjør karrieremulighetene som finnes, og vil utvikle et mer engasjerende, inkluderende og fremtidsrettet arbeidsliv.

En mulig løsning er å gi ledige stillinger økt synlighet. Løsningen kan realiseres ved å videreutvikle en eksisterende digital plattform for kompetanseutvikling i nord. Plattformen bør synliggjøre jobbmuligheter, trender for kompetansebehov, bidra til at jobbsøkere og arbeidsgivere finner hverandre og støtte bærekraftig kompetanseutvikling. Slik vil unge voksne få tilgang til, utforske og bli inspirert av mulighetene som finnes i Nord-Norge.

Samarbeid for felles løsninger
Møtesteder hvor man kan være kreative sammen, finne fellesskap og lære av hverandre, er viktige for de unge voksne i nord. De ønsker å involvere lokalsamfunnet i å skape noe konkret for å bidra til en felles identitet og en historie de kan dele.

En løsning kan blant annet være å samarbeide om å bygge en badstue. Byggeprosessen kan inkludere lokalmiljøet, og den ferdige badstuen gir innbyggerne en unik møteplass for å oppleve kultur og fellesskap.

Lytt til unge stemmer
Ved å bruke designmetodikk til å forme, utvikle og teste ut idéer, har femti unge voksne i Nord-Norge bidratt med løsninger og innspill som beslutningstagere i landsdelen kan bygge videre på.

I tillegg har deltakerne fått kunnskap og verktøy som lar dem bidra til fremtiden for Nord-Norge. For at utviklingen i Nord skal treffe de unges behov, er det viktig å inkludere de unge stemmene i arbeidet, helt fra start.

En av deltakerne oppsummerte samarbeidet med Halogen på følgende måte: «Jeg har fått troen på at jeg som ung har en viktig stemme og kan bidra både med tanker, ideer og konkrete løsninger som kan være med på en positiv utvikling.»

Nå gjenstår neste steg: å omforme gode forslag til konkrete handlinger.

Les rapporten her: Perspektivmeldingen Unge stemmer 2021