Jump to main content

Med støtte fra Innovasjon Norge, utvikler Halogen en ny tjeneste som skal hjelpe virksomheter å ta en systemisk tilnærming til vanskelig omstillingsarbeid og uhåndterlige utfordringer.

Halogens nye tjeneste skal hjelpe virksomheter i offentlig, privat og frivillig sektor å håndtere sine komplekse, systemiske utfordringer i omstillingsarbeid.

Resultatet skal bli en tydelig og lett forståelig metodikk, grovt sett bestående av tre deler:

  1. Systematisering av innsikts- og diagnosearbeid, slik at vi danner et robust kunnskaps- og erfaringsgrunnlag.
  2. Metode for å omsette innsikt til systemisk handling, for eksempel knyttet til justering av forretningsmodell, påvirkning av virksomhetens økosystem og kommersielle eller samfunnsmessige utviklingsmuligheter.
  3. Praktisk anvendelse i konkret verdiskaping, gjennom å levere resultater basert på funn og læringer fra prosjektet.

Økt treffsikkerhet med fremtidsrettede og bærekraftige løsninger

En systemisk tilnærming til problemer gjør at kunden opplever å forstå problemet og konteksten bedre, sikrer at vi løser riktig problem og øker treffsikkerheten for den ferdige leveransen. Våre kunder som har utforsket deler av denne tilnærmingen så langt, rapporterer om mer presise problemdiagnoser, økt brukertilfredshet og økte salgstall.

Tjenesten skal hjelpe virksomheter å bevege seg i en fremtidsrettet og bærekraftig retning. Vi legger FNs bærekraftsmål til grunn for arbeidet, og den ferdige tjenesten skal sørge for at virksomhetene evner å gjøre omstilling og endringer i tråd med de 17 sammenfiltrede målene. FN sier selv at “Transitioning towards more sustainable and resilient societies also requires an integrated approach that recognizes that these challenges—and their solutions—are interrelated.”

Halogen er medlem av UN Global Compact Norway. Les mer om bærekraftsmålene på deres nettsider.

Systemiske utfordringer krever arbeid over tid

Systemisk tilnærming handler om å forstå hva som utløser eller forsterker negative effekter i systemet, for dermed å kunne se hvilke tiltak som kan hindre negative og fremme positive effekter. Vår erfaring er at tiltak som skal forbedre situasjonen, alltid vil ha utilsiktede, og potensielt negative, effekter.

Dermed må tiltakene re-designes gjennom kontinuerlig dialog om utforskning og læring. En helhetlig, systemisk tilnærming vil være mer hensiktsmessig enn en symptombasert håndtering av enkeltproblemer.

Hva er nytt?

Halogen har lenge opplevd økt interesse for og etterspørsel etter tjenester og verktøy for systemisk endring. Utfordringen har vært at det er krevende å svare ut denne etterspørselen og interessen gjennom å tilby en konkret tjeneste, ettersom utfordringene i ulike virksomheter er så forskjellige.

Vi har en rekke eksempler på at våre metoder og verktøy lar seg omsette til konkrete tjenester med svært positiv effekt for virksomheter i omstilling, blant annet arbeid med Equinors styringssystem, utvikling av digitale tvillinger og fjernstyrte operasjoner sammen med Kongsberg Digital og endringsprosjekter i offentlige etater som UDI, Justisdepartementet, Vegdirektoratet, Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, blant annet gjennom StimuLab-ordningen fra Digitaliseringsdirektoratet og DOGA.

Målet med dette utviklingsarbeidet er å sette sammen disipliner som systemorientert design, tjenestedesign, digitaldesign, forretningsutvikling, forecasting og endringsledelse i en helhetlig tjeneste. Virksomheter skal kunne benytte seg av tjenesten for å angripe utfordringene de står overfor helhetlig, eller systemisk, fremfor tradisjonell løsning av et og et problem.

Prosjektet startet i mai 2020, og går til november 2020.

Hva er nytt?

Halogen har lenge opplevd økt interesse for og etterspørsel etter tjenester og verktøy for systemisk endring. Utfordringen har vært at det er krevende å svare ut denne etterspørselen og interessen gjennom å tilby en konkret tjeneste, ettersom utfordringene i ulike virksomheter er så forskjellige.

Vi har en rekke eksempler på at våre metoder og verktøy lar seg omsette til konkrete tjenester med svært positiv effekt for virksomheter i omstilling, blant annet arbeid med Equinors styringssystem, utvikling av digitale tvillinger og fjernstyrte operasjoner sammen med Kongsberg Digital og endringsprosjekter i offentlige etater som UDI, Justisdepartementet, Vegdirektoratet, Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse, blant annet gjennom StimuLab-ordningen fra Digitaliseringsdirektoratet og DOGA.

Målet med dette utviklingsarbeidet er å sette sammen disipliner som systemorientert design, tjenestedesign, digitaldesign, forretningsutvikling, forecasting og endringsledelse i en helhetlig tjeneste. Virksomheter skal kunne benytte seg av tjenesten for å angripe utfordringene de står overfor helhetlig, eller systemisk, fremfor tradisjonell løsning av et og et problem.

Prosjektet startet i mai 2020, og går til november 2020.

For mer informasjon, ta kontakt med

Leif Verdu-Isachsen
Leder for design og leveranser
leif.verdu-isachsen@halogen.no
+47 90 91 99 21