Hopp til hovedinnhold

Forvaltningsdesign

Design har for lengst gjort sitt inntog i offentlig sektor. Fra tjenestedesign for offentlige tjenesteleverandører, til systemdesign i direktorater og utforming av stortingsmeldinger. Dette har ledet til fremveksten av en helt ny designdisiplin: forvaltningsdesign.

Forvaltningsdesign på tvers av direktorater

Et eksempel på et slikt prosjekt, er Vilkår for førerett. Her er Vegdirektoratet, Politidirektoratet, Helsedirektoratet og Direktoratet for e-helse ansvarlige for forvaltningen av innbyggernes rett til å kjøre bil. Dette er et samfunnsmessig svært ressurskrevende felt. En slik kompleks og omfattende situasjon i forvaltningen, kaller vi gjerne en floke.

I et prosjekt støttet av Stimulab har vi, i samarbeid med Rambøll, jobbet sammen med de fire direktoratene for å finne nye løsninger på tvers av organisasjoner og ansvarsområder.

Resultatet er blant annet en felles problemforståelse. Dette gjør at et direktorat er villig til å bruke ressurser på å løse et problem som kanskje gir gevinst i et helt annet direktorat på et annet sted i verdikjeden.

Basert på denne forståelsen kan partene sammen komme fram til konkrete løsninger som gir store gevinster og bedre helhetlig forvaltning. Men løsninger utvikler seg ikke av seg selv. Vi er avhengig av de riktige rammene for å få til endring. I prosjektet om førerett valgte Statens vegvesen å videreføre arbeidet fra første del i et program. Rambøll og Halogen er leid inn for å støtte programmet i de neste tre til fem årene.

Fra førstelinje til departementsansatte

I et annet prosjekt benyttet vi oss av forvaltningsdesign for å hjelpe Justisdepartementet, Politidirektoratet og UDI til å samarbeide med frivillige organisasjoner for å oppnå en mer human behandling av ofre for menneskehandel. I samarbeid med Rambøll, bidro vi til å synliggjøre systemene som understøtter tjenestene. Partene fikk en bedre felles problemforståelse, og prosjektdeltakerne, fra førstelinje til departementsansatte, evnet å skape løsninger sammen basert på kunnskap fra sitt eget virke.

Når design møter politikkutforming

I forbindelse med ny kvalitetsreform for eldre, samarbeidet vi med Helse- og omsorgsdepartementet, og brukte designmetode for å samle innsikt fra brukere på alle nivåer i forvaltningen, fra brukere, pårørende og helsearbeidere, til ledere, politikere og embetspersoner i departementet. Arbeidet ble brukt direkte inn i stortingsmeldingen Leve hele livet.

I 2018 fikk vi, igjen sammen med Rambøll, vårt største forvaltningsdesignprosjekt så langt, nemlig utformingen av ny Stortingsmelding for innovasjon i offentlig sektor. Oppdragsgiver er Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I prosjektet sammenstiller vi ulike typer kunnskaper og ser på fenomener fra forskjellige perspektiver. Begynnelsen av prosjektet handlet i stor grad om å gå gjennom norsk og internasjonal forskning om innovasjon i offentlig sektor, kartlegge dagens behov og strategisk framsyn for å fange opp signaler om utfordringer fram mot 2040.

Kombinerer designdisipliner og andre fagfelter

Designfaglig består forvaltningsdesign av flere ulike disipliner. Først og fremst bygger feltet videre på tjenestedesign og systemorientert design, men omfatter også UX- og interaksjonsdesign i utformingen av førstelinjetjenester.

Forvaltningsdesign handler også om å jobbe sammen med helt andre kompetansemiljøer, for eksempel innenfor management consulting, forecasting og gevinstrealisering. Vi ser at in house-miljøene vokser, og at nye anskaffelsesformer vokser fram. Design blir i stadig større grad sett på som en del av løsningen.

Vår erfaring er at design leverer best når vi samarbeider godt med andre fag. Akkurat som at forvaltning både er utøvelse av et mandat og systemet i seg selv, kan vi si at design både er en prosess og et resultat. Andre fellesnevnere som gjør at forvaltnings- og designfaget passer godt sammen, er evnen til å arbeide i stor kompleksitet og ønsket om å forbedre livene til brukerne eller innbyggerne.

Design brer raskt om seg som et metodisk bidrag til forvaltningsutvikling i Norge - raskere enn i andre land vi vanligvis sammenligner oss med. Men fortsatt er en del elementer uklare: Hvor går grenseflatene? Hvordan kan design benyttes på best mulig måte? Hvordan bør designfaget modnes for bedre å møte forvaltningsbehov?

For mer informasjon, ta kontakt med

Adrian Paulsen
Studioleder
+47 98 89 29 58

adrian.paulsen@halogen.no